Nieuwsbrief Lumbricus


Editie december 2018

Hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit voor de landbouw, natuur en recreatie? Hoe voorkomen we overlast en verminderen we verdroging?

Over Lumbricus

Worm kruipt over de aarde

Dit zijn moeilijke vraagstukken voor waterbeheerders en grondgebruikers. Niet alleen omdat er vaak uiteenlopende waterbehoeften zijn maar ook omdat het klimaat verandert. In het programma Lumbricus werkt een groot aantal partijen samen aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen. Het doel: hoger gelegen zandgronden zo inrichten, dat de omstandigheden voor landbouw, natuur en recreatie zo goed mogelijk  zijn. Lees meer op www.programmalumbricus.nl.

Monitoring watermaatregelen gestart in Proeftuin Oost te Stegeren

monitoring_watermaatregelen_gestart_in_proeftuin_oost_te_stegeren_team

Binnen de Lumbricus-pijler Bewuste Bodem worden efficiënte en innovatieve middelen ingezet voor beter watermanagement op het perceel, die leiden tot meer én beter water vasthouden in het watersysteem en tot een betere watervoorziening van het gewas. Om kennis over de werking van hydrologische perceelmaatregelen op te doen, worden er in de proeftuinen veldproeven aangelegd en gemonitord.

Verbeterde benadering van de gewasverdamping

waterschap_droogte_opkrullend mais

Binnen Lumbricus is het nu gelukt om het gewasgroeimodel WOFOST te koppelen aan het model voor de onverzadigde zone – de bouwvoor zeg maar – MetaSWAP. Hierdoor wordt de gewasverdamping tussen jaren én binnen jaren veel dynamischer berekend.

Gekoppeld rekenen van grond- en oppervlaktewater

lumbricus realistisch berekenen

In de huidige generatie grondwatermodellen wordt het oppervlaktewaterpeil vast opgelegd, bijvoorbeeld via een gemiddeld zomer- of winterpeil. In werkelijkheid is er een wisselwerking tussen grond- en oppervlaktewater, terwijl ook het oppervlaktewaterpeil heel dynamisch is.

Lumbricus in EenVandaag

Bas Worm een vandaag (002)

De problemen als gevolg van de extreme droogte van afgelopen zomer zijn nog niet voorbij. Droogte-expert Bas Worm van Waterschap Vechtstromen heeft meegewerkt aan een nieuwsuitzending van EenVandaag hierover. Ook Lumbricus werd aangehaald als voorbeeld welke maatregelen te nemen zijn bij toekomstige droogtes.

Interview: prof. dr. Hans Bressers en dr. Kris Lulofs (Universiteit Twente)

prof_dr_hans_bressers

Op dit moment is prof. dr. Hans Bressers (Universiteit Twente) projectleider voor het thema Goede Governance. Echter Hans gaat zijn werkzaamheden op de UT verminderden tot 60% en dat betekent dat hij zijn projectleidersrol binnen Lumbricus gaat afstaan. Gelukkig heeft Hans hiervoor een goede opvolger gevonden: zijn UT-collega dr. Kris Lulofs. Een dubbelinterview met beide heren.

Participatieve monitoring: kennis delen en van elkaar leren

lumbricus_participatieve_monitoring

Participatieve monitoring bevordert het vertrouwen tussen partijen en stimuleert kennisoverdracht omdat betrokkenen in het gebied andere aspecten van water prioriteit geven en andere problemen zien dan een waterbeheerder. Wanneer deze percepties worden meegenomen ontstaat er kennis die beter past bij de lokale, dagelijkse praktijk.

Waterwijzers wijzen de weg naar klimaatrobuuste inrichting van Nederland

Waterbeheerders beschikken sinds kort over twee state-of-the-art instrumenten voor het doorrekenen van de effecten van waterhuishoudkundige veranderingen op landbouw en natuur en het klimaatrobuust inrichten van Nederland: de Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur.

Gaan we in de toekomst onze watergangen dotteren?

opnames met de drone

Mede door gebrek aan informatie bij waterbeheerders worden in een maaibeurt vaak alle planten in een watergang weggemaaid. Dit is gunstig voor de doorstroming maar negatief voor de ecologie. In het Dotterproject, een proef met nieuwe technieken die vlak dekkende gegevens inwinnen over de actueel aanwezige planten in de watergang kan hierop worden ingespeeld.

Wij willen je in de toekomst graag op de hoogte blijven houden via deze nieuwsbrief. Omdat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) sinds 25 mei 2018 van kracht is, moeten wij je vragen of wij je mogen blijven informeren. Wanneer je dit niet wilt, kunt je je via deze nieuwsbrief afmelden. Onderaan de pagina is de mogelijkheid voor afmelden ingebouwd.