Generieke Instrumenten
Binnen de proeftuin Instrumentarium worden generiek toepasbare instrumenten ontwikkeld. Deze worden toegepast in de proeftuinen van Zuid en Oost. Zo worden bijvoorbeeld de Waterwijzers Landbouw en Natuur toepast en wordt gekeken hoe ’goed deze werken’. Er word lering getrokken uit de toepassing en de inzichten worden weer meegenomen in de verdere ontwikkeling. De proeftuin instrumenten is dus geen fysieke ruimte. In pilotstudies gaan we na hoe we deze instrumenten kunnen inzetten om tot een optimale en klimaatrobuuste inrichting van een gebied te komen.

Coördinator

Rob Ruijtenberg

Rob Ruijtenberg

ruijtenberg@stowa.nl

De Waterwijzer Natuur

De Waterwijzer Natuur (WWN) is een instrument dat kan worden gebruikt om vast te stellen in hoeverre de waterhuishouding aansluit bij bestaande vegetatiedoelen, om te beoordelen of vegetatiedoelen haalbaar zijn onder een ander klimaat, om (nieuwe) locaties te vinden die hydrologische geschikt zijn voor natuurontwikkeling, en voor het optimaliseren van de waterhuishouding ten behoeve van de natuur.

Waterwijzer Natuur maakt gebruik van het geactualiseerde Waternood voor het toetsen van bestaande natuurdoelen, en van het PROBE voor het voorspellen van natuurpotenties, ook in een toekomstig klimaat. Uit standplaatsfactoren voor droogtestress, zuurstofstress, voedselrijkdom en zuurgraad berekent de Waterwijzer Natuur vlakdekkend de kansrijkdom van vegetatietypen en geeft het een kaart met de natuurwaarde die die typen vertegenwoordigen. Alles wordt bijeengebracht in een gebruiksvriendelijke schil.

Meer weten www.waterwijzer.nl

De Waterwijzer Landbouw

De Waterwijzer Landbouw (WWL, Werkgroep waterwijzer landbouw (2018)) is een instrument voor het bepalen van het effect van veranderingen in hydrologische condities op gewasopbrengsten. Deze veranderingen kunnen worden veroorzaakt door waterbeheer, herinrichtingsprojecten, (drink)waterwinningen, maar ook door het klimaat.

Gewassen en de agrarische bedrijfsvoering stellen specifieke eisen aan de waterhuishouding. De Waterwijzer Landbouw geeft een reproduceerbare inschatting van het effect, in termen van droogte-, nat- en zoutschade. Van de Waterwijzer Landbouw (WWL) bestaan twee varianten. De eerste is een vereenvoudigd instrument, de WWL-tabel. Daarnaast zijn diverse modellen gekoppeld die maatwerkberekeningen mogelijk maken.

Meer weten www.waterwijzer.nl