Doelstellingen


De hoofddoelstelling voor het programma Lumbricus is het vergaren van kennis over, en het ontwikkelen en implementeren van een klimaatrobuust bodem- en watersysteem.

Dat doen we door het ontwikkelen en geïntegreerd toepassen van innovatieve maatregelen op stroomgebiedsniveau en het creëren van draagvlak voor deze maatregelen. Zodoende realiseren we op effectieve en efficiënte wijze onze doelen op het gebied van bodem, ondergrond en water.

Binnen het programma zijn de volgende subdoelen te onderscheiden:

  • Een regionale inrichting van het stroomgebied met een geïntegreerde optimalisatie van het bodem-watersysteem (inclusief klimaatveranderingen), door het toepassen van Building with Nature en innovatieve technologische oplossingen;
  • Bepalen van de onderlinge interactie van innovatieve maatregelen binnen het bodem- en watersysteem van proeftuinen;
  • Bepalen wat de onderlinge samenhang betekent voor de wijze waarop betrokken stakeholders hun taken uitvoeren, hun belangen afwegen en onderling samenwerken;
  • In beeld brengen van de maatschappelijke kosten en baten van een dergelijke aanpak;
  • In beeld brengen van de valorisatiemogelijkheden van de gekozen aanpak;
  • In beeld brengen van de resultaten van het onderzoek in relatie tot klimaatadaptatie;

Het verbeteren van de marktpositie van het Nederlands bedrijfsleven.