Samenwerking


Het consortium van het kennisprogramma Lumbricus bestaat uit verschillende partners; waaronder kennis- en onderzoeksinstellingen, MKB en waterschappen.

Deze partners vormen de kern van Lumbricus en organiseren en financieren het programma samen met het Ministerie van IenM. Bij de uitvoering van het programma in de proeftuinen worden zoveel mogelijk maatschappelijke groepen, agrariërs, andere ondernemers en terrein beherende organisaties betrokken. Zo wordt met een integrale benadering van vraagstukken naar oplossingen en werkwijzen gezocht voor een klimaatrobuuster beheer van bodem- en watersystemen.

Het komt niet vaak voor dat zoveel verschillende partijen de handen ineenslaan om onderzoek te doen. Deze werkwijze borduurt voort op de ontwikkelde aanpak in het “Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat” (NKWK). Hierin werken partijen samen aan vraagstukken waarbij elkaars complementaire expertises worden benut (Triple helix: overheden, bedrijfsleven, onderzoek- en kennisinstituten). Uniek aan Lumbricus zijn de 2 proeftuinen (Oost en Zuid), integratie van kennis via de 4 thema’s (Bewuste Bodem, Wellend Water, Boeiende Beekdalen en Goede Governance), de focus op toepassing op niveau van een watersysteem en doorontwikkeling van de kennis door interactie met belanghebbenden van buiten het consortium (Golden helix). Het streven is de nieuwe kennis beschikbaar te maken voor toepassing elders in Nederland en ook voor internationale vermarkting.

Knipsel Infographic Partners

Partners vindt u onderaan deze pagina.


IMG_20171005_135523

Indien u interesse heeft om bij te dragen aan het programma of als u een goed idee heeft, kunt u contact opnemen met Sander Bakkenist.