Thema's


Omdat er binnen het programma Lumbricus veel soorten activiteiten en onderzoeken plaatsvinden, en omdat integrale benadering voorop staat, is het kennisprogramma opgedeeld in vier thema’s.

Binnen deze thema’s focussen de partners zich op specifieke onderdelen van het kennisprogramma (zoals zandsupletie, Bouwen met Natuur, bodemstructuur en -leven, en watermanagement).

De onderzoeken binnen deze thema's worden uitgevoerd in de proeftuinen in de hoger gelegen zandgronden: proeftuin Oost, proeftuin Zuid, of het Generieke Instrumentarium.

Bekijk de uitleg door onze themaleiders:


Bewuste bodem

thema-bewuste-bodem

De bodem als sleutel in vocht- en nutriëntenvoorziening voor landbouw en natuur. Maar ook duurzaam bodem- en waterbeheer voor een gezonde bodem.

Wellend water

thema-wellend-water

Het optimaliseren van de waterhuishouding van een stroomgebied. Het gaat om alle typen maatregelen die aangrijpen op het lokale en regionale grond- en oppervlaktewatersysteem.

Boeiende Beekdalen

thema-boeiende-beekdalen

Optimale benutting van natuurlijke processen voor ontwikkeling en beheer van beken en beekdalgronden.

Goede Governance

home Lelies - de Raam

Governance vragen die een rol spelen om te komen tot een klimaatrobuuste inrichting van het bodem- en watersysteem.