Onderzoeksprogramma voor een klimaatrobuust bodem- en watersysteem

Hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit? Voor de landbouw, maar ook voor natuur en recreatie? Hoe voorkomen we wateroverlast en verminderen we verdroging?

Het zijn moeilijke opgaven voor waterschappen. Niet alleen omdat er vaak uiteenlopende waterbehoeften zijn door het jaar heen. Ook omdat het klimaat verandert en we vaker te maken krijgen met extreme neerslag en langdurige perioden van droogte. Dat heeft, zeker in hoger gelegen zandgronden, grote gevolgen. Hier is het veel lastiger dan elders om water tijdelijk te bergen of van elders aan te voeren. In het programma Lumbricus werkt een groot aantal partijen samen aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen voor dit probleem

Het programma levert uiteindelijk een toolbox met kennis over en instrumenten en werkwijzen voor het klimaatrobuust inrichten en beheren van stroomgebieden op de hogere zandgronden.

Het doel: hoger gelegen zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland zo inrichten, dat de omstandigheden voor landbouw, natuur en recreatie zo goed mogelijk  zijn.

Workshops en eindsymposium Lumbricus.

Thema's

Bewuste Bodem

thema-bewuste-bodem

De bodem als sleutel in vocht- en nutriëntenvoorziening voor landbouw en natuur. Maar ook duurzaam bodem- en waterbeheer voor een gezonde bodem onder invloed van menselijk gebruik en huidig en toekomstig klimaat.

Wellend Water

thema-wellend-water

Het optimaliseren van de waterhuishouding van een stroomgebied. Het gaat om alle typen maatregelen die aangrijpen op het lokale en regionale grond- en oppervlaktewatersysteem.

Boeiende Beekdalen

thema-boeiende-beekdalen

Optimale benutting van natuurlijke processen voor ontwikkeling en beheer van beken en beekdalgronden.

Goede Governance

home Lelies - de Raam

Governance vragen die een rol spelen om te komen tot een klimaatrobuuste inrichting van het bodem- en watersysteem.

Klimaatrobuust in praktijk

Nieuws

Lumbricus op Twitter