Interview: prof. dr. Hans Bressers en dr. Kris Lulofs (Universiteit Twente)


Een van de thema’s binnen Lumbricus is Goede Governance. Dit thema richt zich op de governance vragen die een rol spelen om te komen tot een klimaat robuuste inrichting van het bodem- en watersysteem. Op dit moment is prof. dr. Hans Bressers (Universiteit Twente) projectleider voor dit thema. Echter Hans gaat zijn werkzaamheden op de UT verminderden tot 60% en dat betekent dat hij zijn projectleidersrol binnen Lumbricus gaat afstaan. Gelukkig heeft Hans hiervoor een goede opvolger gevonden: zijn UT-collega dr. Kris Lulofs. Een dubbelinterview met beide heren.

We beginnen het interview met Hans. Hoe heeft hij zijn projectleidersrol binnen Lumbricus ervaren? “Tijdens de voorbereiding van Lumbricus werd het thema goede governance heel breed opgezet. Eigenlijk iedereen die er ook maar een beetje raakvlak mee had of kennis van had werd erbij betrokken. Maar dit bleek niet werkbaar. Mijn vakgroep (CSTM) werd gevraagd om het voortouw te nemen en daardoor mocht ik de trekker van het thema worden.” vertelt Hans.

Hans vereenvoudigde het thema en dat leidde uiteindelijk tot twee benaderingen: governance analyse en participatieve monitoring. De participatieve monitoring is ontwikkeld door de Radboud Universiteit (Sander Meijerink) waarmee goed wordt samengewerkt. Deze twee methodieken worden inzet bij zowel de proeftuin in Oost als in Zuid. Door de methodieken in de praktijk te gebruiken wordt er gewerkt met realistische scenario’s waarbij verdieping kan plaatsvinden. “Theorie en praktijk ontmoeten elkaar” aldus Hans.

En dat is ook meteen wat Hans het leukste vindt aan het programma Lumbricus. Het is hem gelukt om het programma strakker en helderder te maken en het thema Goede Governance concreet te maken zodat ook de praktijk er iets aan kan hebben.

Proeftuin Oost: Ruimte voor de Vecht

Concreet is ook een van zijn eigen onderzoeken. Vanuit de governance analyse heeft hij in de proeftuin Oost eigen onderzoek gedaan voor het programma Ruimte voor de vecht. Dit heeft hij samen gedaan met zijn dochter Nanny Bressers. Zij promoveerde aan de Erasmus universiteit met de evaluatie van het kennisprogramma Leven met Water en heeft onder andere bij waterschap Vechtstromen gewerkt. Een bijzondere samenwerking dus. Uiteindelijk heeft het wetenschappelijk onderzoek wat Hans en zijn dochter gedaan hebben geleid tot een nieuwe netwerkorganisatie, de Vechtdalcoalitie. De komende jaren wordt gekeken hoe deze netwerkorganisatie zich in de praktijk gaat ontwikkelen. Kortom, het zijn mooie opbrengsten die Hans het kennisprogramma Lumbricus heeft gegeven.

Goede governance analyse in Proeftuin Zuid

Per 1 januari gaat het stokje over naar Kris Lulofs. Kris is niet onbekend met het onderwerp water. Zo was hij onder andere portefeuillehouder governance binnen het eco-shape programma Building with nature, een vergelijkbare rol als straks binnen Lumbricus. .

Binnen het kennisprogramma Lumbricus heeft Kris zich de afgelopen jaren beziggehouden met de probleemanalyse van verschil in wet- en regelgeving rondom waterkwaliteit en vitale bodem. Kris begint bevlogen te vertellen: “Deze analyse richtte zich op welke belemmeringen projectleiders, beleidsmedewerkers en bestuurders in de praktijk van duurzaam water-, bodem- en beekdalbeheer in Noord-Brabant mee te maken krijgen, voor zover de oorzaak ligt in de tegenstrijdigheden in wet- en regelgeving. De analyse is gepresenteerd in een rapport. Dit rapport presenteert ook beelden die de projectleiders, beleidsmedewerkers en bestuurders hebben over mogelijke oplossingen. “

Dat is dan ook waar Kris zich de komende jaren binnen het Lumbricus project mee bezig gaat houden: hoe gaan we met elkaar de belemmeringen oplossingen zodat we tot werkbare oplossingen komen?

Kris vertelt verder: “Dit moet uiteindelijk leiden tot een governance richtlijn die gebiedsregisseurs helpt vitale bodemmaatregelen te realiseren in het stroomgebied Maas, in samenwerking met de gebiedspartners. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze guideline inzetbaar is voor alle hoge zandgrond gebieden in Nederland. ”

Kris maakt onderdeel uit van de projectregiegroep die verder bestaat uit Harrie Menning (waterschap AA en Maas), Peter Ramakers (provincie Brabant) en David van den Burg (KIBO).

Daarnaast zal Kris dus de organisatorische taken in het programmacoördinatieteam overnemen van Hans. Kris heeft er veel zin in. Wij ook. Kris, veel succes en plezier in je nieuwe rol.