Participatieve monitoring: kennis delen en van elkaar leren


Participatieve monitoring bevordert het vertrouwen tussen partijen en stimuleert kennisoverdracht omdat betrokkenen in het gebied andere aspecten van water prioriteit geven en andere problemen zien dan een waterbeheerder. Wanneer deze percepties worden meegenomen ontstaat er kennis die beter past bij de lokale, dagelijkse praktijk.

Afgelopen mei is het Gebiedsplan Raam, waarin ontwikkelkansen voor het stroomgebied van de Raam worden omschreven, gepresenteerd. In dit plan wordt de ambitie uitgesproken om het waterpeil te verhogen bij de nieuw te bouwen stuw Egweg in Escharen en stuw Meisevoort nabij Tongelaar. De verwachting is dat deze maatregel voor de opgaves rondom verdroging van natuurgebieden en voorraadbeheer van de landbouw positieve effecten met zich meebrengt.

Waterschap Aa en Maas zet zich met de kennisinstelling Deltares en de Radboud Universiteit in Nijmegen in om tot een gedragen inrichting van de Raam te komen door samen met belanghebbenden uit de streek deze maatregel uit te werken en stil te staan bij de effecten ervan. Participatieve monitoring draagt hieraan bij doordat zij het mogelijk maakt dat verschillende belanghebbenden actief worden betrokken bij het proces van ontwerpen, monitoren en evalueren van een maatregel en draagt eraan bij dat ook lokale kennis en ideeën worden meegenomen bij het ontwikkelen van kennis over het (water)systeem en het bedenken van maatregelen.

De komende tijd wordt met betrokken agrariërs, landgoedeigenaren en belangenvertegenwoordigers een plan opgesteld gericht op het meten van de effecten van de maatregel en worden afspraken gemaakt rondom het delen en interpreteren van deze effecten. Al met al begint in dit proefgebied ‘De Raam’ participatieve monitoring, onderdeel van de pijler Goede Governance, steeds meer vorm te krijgen. Tijdens en na afronding van dit project volgen adviezen en aanbevelingen voor de inzet van participatieve monitoring voor toekomstige pilots en gebiedsprocessen. Zo dragen we een steentje bij aan een klimaatrobuuste ontwikkeling van landbouw en natuur.