Gekoppeld rekenen aan grond- en oppervlaktewater


In de huidige generatie grondwatermodellen wordt het oppervlaktewaterpeil vast opgelegd, bijvoorbeeld via een gemiddeld zomer- of winterpeil. In werkelijkheid is er een wisselwerking tussen grond- en oppervlaktewater, terwijl ook het oppervlaktewaterpeil heel dynamisch is.

Veel watergangen vallen in de zomer immers droog en tijdens piekafvoeren kunnen oppervlaktewaterpeilen sterk stijgen. Door grond- en oppervlaktewater van dag tot dag door te rekenen en de uitkomsten steeds weer aan elkaar te koppelen wordt het watersysteem meer natuurgetrouwer beschreven.  De effecten van hydrologische maatregelen zoals het verondiepen van een nevengeul, het plaatsen van extra stuw en inlaten van water kunnen nu veel beter bepaald worden.

Het is nu gelukt om in een eerste prototype D-Hydro (opvolger van hydraulisch model SOBEK) te koppelen aan iMOD / MetaSWAP (grondwater en bodemvocht). Het prototype is gemaakt voor het stroomgebied van de Hooge Raam en zal het komend jaar daar getoetst worden.