Nieuwsbrief Lumbricus


Editie oktober 2019

Hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit voor de landbouw, natuur en recreatie? Hoe voorkomen we overlast en verminderen we verdroging?

Over Lumbricus

Worm kruipt over de aarde

Dit zijn moeilijke vraagstukken voor waterbeheerders en grondgebruikers. Niet alleen omdat er vaak uiteenlopende waterbehoeften zijn maar ook omdat het klimaat verandert. In het programma Lumbricus werkt een groot aantal partijen samen aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen. Het doel: hoger gelegen zandgronden zo inrichten, dat de omstandigheden voor landbouw, natuur en recreatie zo goed mogelijk  zijn. Lees meer op www.programmalumbricus.nl.

Bezoek uit Egypte voor proeftuin Stegeren

Bezoek Egypte Stegeren

Eind augustus en begin september hebben 2 groepen van circa 15 personen uit Egypte een bezoek gebracht aan de proeftuin Stegeren van het kennisprogramma Lumbricus. De groep is door het Ministerie van ALR (Ministry off Agriculture and Land Reclamation) samengesteld. Er zaten bestuurders in de groep (boeren) en vertegenwoordigers van verschillende ministeries. In Nederland werden de groepen begeleid door Peter Prins die de kontakten legde met het kennisprogramma Lumbricus. Doel van het bezoek was om kennis te nemen van initiatieven rond irrigatie en drainage in relatie tot landbouwontwikkeling in Egypte.

Ontwikkelpaden voor klimaatrobuuste beken

Boeiende Beekdalen Vecht

In de Lumbricus pijler Boeiende Beekdalen wordt onderzocht op welke verschillende manieren klimaatrobuuste en meer natuurlijke beken in 2050 kunnen worden ontwikkeld. Dit worden ‘ontwikkelpaden’ genoemd. Het lijkt nog ver weg maar 2050 is er sneller dan je denkt, en de besluiten die nu genomen worden hebben gevolgen voor de toekomst.

Belang organische stof bij waterbeheer

Onlangs is er een nieuwe deltafact verschenen die gaat over het belang van organische stof voor waterbeheer. Deze deltafact brengt duidelijkheid in de discussie over dit thema. Vaak wordt verondersteld dat verhogen van het organische stofgehalte in de bodem kan leiden tot een fikse toename van de waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) in de bodem. Dat hangt echter nogal af van de uitgangssituatie. In schrale zandgronden met een laag organische stofgehalte bijvoorbeeld heeft toename van organische stof meer effect op het vochthoudend vermogen van de bodem dan op zandgronden met een organische stofgehalte van 3% of meer. En die laatste categorie komt in Nederland veel meer voor dan die schrale zandgronden. De deltafact bevat ook tips over hoe het organische stofgehalte kan worden verhoogd met het nodige geduld. Organische stof in de bodem is onder meer van belang voor de bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid en weerbaarheid voor ziekten en plagen. Zeer lezenswaardig! De link naar deze deltafact is

Wormenintroductie voor waterinfiltratie

wormen infiltratie

Pendelende regenwormen zijn uitgezet in een graslandperceel van melkveehouder Evert Kremer, deelnemer aan de Lumbricus-pijler Bewuste Bodem. Deze wormen kunnen diepe verticale gangen graven die de waterinfiltratie kunnen verdubbelen en de beworteling van het grasland verdiepen.

Lumbricus bijeenkomst - Monitoring maatregelen Stegeren

nieuwsbrief monitoring

‘Twee weten meer dan één, en kunnen nog een hoop van elkaar leren’. Dat is kort gezegd het idee achter de participatieve monitoring in Stegeren. In het kader van de pijler Goede Governance binnen Lumbricus is afgesproken dat ondernemers, onderzoekers en waterschappers de komende tijd langs verschillende routes informatie gaan verzamelen over het effect van de hydrologische maatregelen die zijn getroffen.