Nieuwsbrief Lumbricus


Editie juli 2019

Hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit voor de landbouw, natuur en recreatie? Hoe voorkomen we overlast en verminderen we verdroging?

Over Lumbricus

Worm kruipt over de aarde

Dit zijn moeilijke vraagstukken voor waterbeheerders en grondgebruikers. Niet alleen omdat er vaak uiteenlopende waterbehoeften zijn maar ook omdat het klimaat verandert. In het programma Lumbricus werkt een groot aantal partijen samen aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen. Het doel: hoger gelegen zandgronden zo inrichten, dat de omstandigheden voor landbouw, natuur en recreatie zo goed mogelijk  zijn. Lees meer op www.programmalumbricus.nl.

Belang organische stof bij waterbeheer

Onlangs is er een nieuwe deltafact verschenen die gaat over het belang van organische stof voor waterbeheer. Deze deltafact brengt duidelijkheid in de discussie over dit thema. Vaak wordt verondersteld dat verhogen van het organische stofgehalte in de bodem kan leiden tot een fikse toename van de waterberging in de bodem. Dat hangt echter nogal af van de uitgangssituatie. In schrale zandgronden met een laag organische stofgehalte bijvoorbeeld heeft toename van organische stof meer effect op het vochthoudend vermogen van de bodem dan op zandgronden met een organische stofgehalte van 3% of meer. En die laatste categorie komt in Nederland veel meer voor dan die schrale zandgronden. De deltafact bevat ook tips over hoe het organische stofgehalte kan worden verhoogd met het nodige geduld. Organische stof in de bodem is onder meer van belang voor de bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid en weerbaarheid voor ziekten en plagen. Zeer lezenswaardig! De link naar deze deltafact is

Wormenintroductie voor waterinfiltratie

wormen infiltratie

Afgelopen maand zijn er pendelende regenwormen uitgezet in een graslandperceel van melkveehouder Evert Kremer, deelnemer aan de Lumbricus-pijler Bewuste Bodem. Deze wormen kunnen diepe verticale gangen graven die de waterinfiltratie kunnen verdubbelen en de beworteling van het grasland verdiepen.

Lumbricus op NKWK-congres

Op 14 mei 2019 vond het Nationale NKWK-congres plaats. NKWK staat voor Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat. Tijdens dit congres in Delft kwamen meer dan 400 mensen uit de water- en klimaatwereld om de laatste stand van het onderzoeksprogramma te horen en mee te discussiëren over actuele vraagstukken. Lumbricus was een van de deelnemers die een workshop gaf. In deze workshop hebben wij de uitgelegd wie wij zijn en wat wij doen. Daarnaast hebben we met ons publiek gesproken over ons ‘eindproduct’: wat levert Lumbricus uiteindelijk op en wat kun je ermee? Met die vraag graat een deel van de projectleden de komende periode aan de slag.

Lumbricus bijeenkomst - Monitoring maatregelen Stegeren

nieuwsbrief monitoring

‘Twee weten meer dan één, en kunnen nog een hoop van elkaar leren’. Dat is kort gezegd het idee achter de participatieve monitoring in Stegeren. In het kader van de pijler Goede Governance binnen Lumbricus is afgesproken dat ondernemers, onderzoekers en waterschappers de komende tijd langs verschillende routes informatie gaan verzamelen over het effect van de hydrologische maatregelen die zijn getroffen.