Lumbricus bijeenkomst - Monitoring maatregelen Stegeren


Participatieve monitoring in Lumbricus

‘Twee weten meer dan één, en kunnen nog een hoop van elkaar leren’. Dat is kort gezegd het idee achter de participatieve monitoring in Stegeren. In het kader van de pijler Goede Governance binnen Lumbricus is afgesproken dat ondernemers, onderzoekers en waterschappers de komende tijd langs verschillende routes informatie gaan verzamelen over het effect van de hydrologische maatregelen die zijn getroffen.

Door gezamenlijk te gaan monitoren, en vervolgens de kennis en inzichten met elkaar te delen hopen we de komende tijd meer te weten te komen over de werking van het bodem- en watersysteem. Op deze avond werd de aanpak van de monitoring besproken en zijn de eerste ervaringen uitgewisseld.

Gegevensverzameling

Tijdens de bijeenkomst is besproken wie, welke gegevens op welke manier zal verzamelen.
Dat is grofweg langs drie lijnen:

  1. De ondernemers meten op verschillende de grondwaterstanden en geven specifieke informatie door over het beheer en de toestand van hun percelen en waar mogelijk ook opbrengstgegevens;
  2. onderzoekers verzamelen en analyseren, deels geautomatiseerd, gegevens over oa. neerslag, bodemvocht, aan- en afvoer van water en ook grondwaterstanden;
  3. Via open data worden perceelgegevens ontsloten over bijvoorbeeld het reliëf, het gewas (NDVI), de bodem en het weer.

Sinds begin 2019 werd er al gebruik gemaakt van een speciale ‘Lumbricus Stegeren’ App-groep waarmee de deelnemers de grondwaterstanden uit de peilbuizen, en andere relevantie informatie door kunnen geven.
Er is afgesproken om deze App-groep de komende tijd aan te vullen met de KoboToolbox, een eenvoudige open source tool waarmee snel en laagdrempelig aanvullende informatie kan worden verzameld. Ook zal binnen de site van Lumbricus een beschermde pagina worden gemaakt waar de verzamelde informatie uit Stegeren wordt samengebracht en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers.

Kennis delen en samen leren

Gegevens verzamelen is niet het einddoel. Dat is om ook daadwerkelijk (van elkaar) te leren over het bodem- en watersysteem en dat uiteindelijk ook zo in te richten dat ondernemer én omgeving daar baat bij hebben. Om dat leren te stimuleren zullen, naast de uitwisseling in de App-groep, de komende tijd ook regelmatig overleggen op locatie worden georganiseerd.

Tijdens deze eerste bijeenkomst in Stegeren bleek al snel de meerwaarde van het uitwisselen van ervaringen. Omdat het (opnieuw) een erg droog voorjaar dreigt te worden speelt de vraag van watervoorziening al volop. De eerste boeren in de omgeving zijn al begonnen met beregenen. Tijdens de bijeenkomst is besproken hoe de peilgestuurde drainage kan worden ingezet om de (grond)watervoorziening op verschillende dieptes te reguleren. De eerste indrukken over het effect van de hydrologische maatregelen waren voorzichtig positief. Ook waren sommige deelnemers verrast over de snelheid waarmee het grondwater reageerde op bijvoorbeeld de hevige neerslag in februari. De komende tijd zal de gegevensverzameling worden uitgebreid en worden kinderziektes in de maatregelen en de monitoring opgelost.