Nieuwsbrief Lumbricus


Editie januari 2020

Hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit voor de landbouw, natuur en recreatie? Hoe voorkomen we overlast en verminderen we verdroging?

Over Lumbricus

Worm kruipt over de aarde

Dit zijn moeilijke vraagstukken voor waterbeheerders en grondgebruikers. Niet alleen omdat er vaak uiteenlopende waterbehoeften zijn maar ook omdat het klimaat verandert. In het programma Lumbricus werkt een groot aantal partijen samen aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen. Het doel: hoger gelegen zandgronden zo inrichten, dat de omstandigheden voor landbouw, natuur en recreatie zo goed mogelijk  zijn. Lees meer op www.programmalumbricus.nl.

Lumbricus op weg naar haar eindsymposium

Bas Worm

Een symposium, een serie publicaties over de onderzoeksresultaten en een ‘toolbox’ om deze te kunnen toepassen: dat is over ongeveer een jaar de opbrengst van Lumbricus. Het vierjarige kennisprogramma is nu drie jaar onderweg. Het laatste jaar staat in het teken van afronding van de onderzoeken binnen de vier thema’s ‘Bewuste Bodem’, ‘Wellend Water’, ‘Boeiende Beekdalen’ en ‘Goede Governance’ en integratie tot een samenhangend beeld van hoe een klimaatrobuust watersysteem eruit kan zien.

Onderzoek naar sorghum als alternatief voor snijmaïs

Sorghum

In Odiliapeel in Noord-Brabant (proeftuin Zuid) heeft Lumbricus meegewerkt aan een praktijkonderzoek naar de teelt van sorghum. Het is een alternatief voor snijmaïs, dat boeren veelvuldig telen als voedergewas. Sorghum kan mogelijk zowel de boer als de waterbeheerder goede diensten bewijzen. Frank van der Bolt van Waterschap Aa en Maas legt uit waarom.

Welke maatregelen snijden hout op stroomgebiedsniveau?

Maatregelen

Binnen Lumbricus worden diverse innovatieve maatregelen onderzocht. Die moeten zorgen voor klimaatrobuuste stroomgebieden op de hoger gelegen zandgronden. Maar wat is het effect van de onderzochte maatregelen op een heel stroomgebied? Binnen het thema 'Wellend Water' wordt druk gewerkt aan modelinstrumenten om hier goed inzicht in te krijgen.

Monitoren doen we samen

Participatieve monitoring

Binnen het thema ‘Goede Governance’ doen we binnen Lumbricus ervaring op met participatieve monitoring. Dit houdt in dat de partijen die belang hebben bij een bepaalde beleids- of beheersmaatregel worden betrokken bij de monitoring van de effecten van die maatregel.