Nieuwsbrief Lumbricus


Editie juni 2020

Hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit voor de landbouw, natuur en recreatie? Hoe voorkomen we overlast en verminderen we verdroging?

Over Lumbricus

Worm kruipt over de aarde

Dit zijn moeilijke vraagstukken voor waterbeheerders en grondgebruikers. Niet alleen omdat er vaak uiteenlopende waterbehoeften zijn maar ook omdat het klimaat verandert. In het programma Lumbricus werkt een groot aantal partijen samen aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen. Het doel: hoger gelegen zandgronden zo inrichten, dat de omstandigheden voor landbouw, natuur en recreatie zo goed mogelijk  zijn. Lees meer op www.programmalumbricus.nl.

Waar staan we met het Lumbricus programma?

pexels-photo-117391

Lumbricus gaat zijn laatste jaar in. Wetenschappers en waterschappers leggen de laatste hand aan alle afzonderlijke onderzoeken. We bundelen de opgedane inzichten bundelen in handzame en toegankelijke producten voor een ieder die aan de slag gaat met een klimaatrobuuste inrichting van onze beekdalen. Waar begin ik? Hoe pak ik dit aan? Hoe betrek ik bewoners en organisatie? Hoe bepaal ik het effect van een maatregel? Als er iets is wat we daar de afgelopen jaren over geleerd hebben, is het wel dat juist alle beetjes helpen. Er zijn vele (kleine) ingrepen nodig in de haarvaten van het watersysteem om op grote schaal effect te boeken. We delen de kennis en inzichten het komend jaar graag met je. De weg naar een klimaatrobuuste inrichting wordt nu uitgewerkt in een zogenaamde kookboek. In deze nieuwsbrief vertelt Ruud hier meer over. Ellis Penning gaat in op de vraag: hoe ga je om met vegetatie in en langs de beken? Want dat is zoeken naar een balans tussen ruimte geven aan de natuur én goed waterbeheer. Het vraagt om een doordacht maaibeheer. Ten slotte kondigen we ons eindsymposium aan voor 3 maart 2021. Dat duurt nog even, en dat is maar goed ook. Want we willen je heel graag in persoon ontmoeten! Dat onze manier van werken snel kan veranderen, hebben we de afgelopen tijd allemaal aan den lijve ondervonden. Het werken binnen het consortium van partijen dat het programma Lumbricus bemenst, gaat door zonder dat we elkaar fysiek treffen. De afgelopen maanden zijn er ook wijzigingen geweest in de personele bezetting van het programma. Marloes van der Kamp draagt zorg voor de proeftuin Oost en Geert-Jan Nijsten ‘trekt’ het thema Wellend Water. Zelf heb ik de rol van programmacoördinator overgenomen namens waterschap Vechtstromen. Voor de actuele contactgegevens verwijs ik je graag naar onze website.

Namens de Lumbricus deelnemers wens ik je veel leesplezier!

Sander Bakkenist

Subirrigatie lijkt te werken in America

resultaten proeftuinen

De afgelopen jaren zijn er meerdere periodes van droogte geweest. Vaak in de zomer, maar dit jaar is er nu al, vroeg in het seizoen, sprake van een neerslagtekort en lage grondwaterstanden. Deze droogte maakt goed duidelijk waarom een programma als Lumbricus hard nodig is: we onderzoeken op verschillende locaties waar mogelijke oplossingen liggen.

In de maak: het Lumbricus Kookboek!

Het programma Lumbricus nadert zijn einde. Op dit moment leggen wetenschappers en waterschappers de laatste hand aan alle afzonderlijke onderzoeken. Ruud Bartholomeus van KWR werkt namens alle deelnemende partijen intussen aan het overkoepelende verhaal. Dat geeft gebruikers handvatten hoe je klimaatrobuust bodem- en waterbeheer in beekdalen en de omliggende hogere zandgronden in de praktijk kunt aanpakken.

Waterplanten in de beek: weghalen of laten staan?

Waterplanten laten staan of niet

Hoe kun je het reguliere (maai)beheer van beken en kleine rivieren zo inrichten, dat je zowel de natuur als de waterbeheersing een goede dienst bewijst? Deltares-onderzoeker Ellis Penning doet er binnen het Lumbricus thema 'Boeiende Beekdalen' onderzoek naar. Peilen & Vegetatie heet haar onderzoek.

In de media

In de media 2

In de laatste editie van het landelijke magazine Het Waterschap staat een artikel over ons programma. Bekijk het item van EenVandaag vanaf minuut 20, waar Ruud Bartholomeus aan het woord komt over droogte en Lumbricus. Verder een Artikel in de Stentor: 'Zijn wormen tijdens kurkdroge zomers de redders voor de Vechtdalse boeren?' Daarnaast verscheen er op 8 juni een artikel in Trouw met de titel ‘Hoe krijgen we de wormen terug?’.

Eindsymposium Lumbricus: 3 maart 2021

agenda save the date

Je wilt concreet werk maken van klimaatrobuust bodem- en waterbeheer. Waar begin je dan? Welke combinaties van maatregelen kun je nemen? Hoe hangen die maatregelen met elkaar samen? Hoe kun je bepalen wat het effect is van je maatregelen op landbouwopbrengsten en natuurwaarden? En hoe zorg je voor effectieve samenwerking met de inwoners en grondgebruikers?