In de maak: het Lumbricus Kookboek!

Het programma Lumbricus nadert zijn einde. Op dit moment leggen wetenschappers en waterschappers de laatste hand aan alle afzonderlijke onderzoeken. Ruud Bartholomeus van KWR werkt namens alle deelnemende partijen intussen aan het overkoepelende verhaal. Dat geeft gebruikers handvatten hoe je klimaatrobuust bodem- en waterbeheer in beekdalen en de omliggende hogere zandgronden in de praktijk kunt aanpakken.

De afgelopen jaren zijn binnen Lumbricus tal van deelonderzoeken uitgevoerd naar maatregelen die de klimaatrobuustheid kunnen bevorderen. Van het telen van droogteresistente gewassen, klimaatadaptieve drainage en natuurlijke-beekherstelmaatregelen, tot de manier waarop je omwonenden en belanghebbenden kunt betrekken bij klimaatrobuuste (her)inrichting van beekdalen. Alle kennis uit deze onderzoeken wordt nu vertaald in zogenoemde Deltafacts. "Je zou het gebruiksaanwijzingen kunnen noemen, waarin we per onderzoek vertellen hoe je als waterbeheerder de ontwikkelde kennis concreet kunt toepassen," legt Ruud Bartholomeus uit.

Complete plaatje

Met deze Deltafacts hebben waterbeheerders echter nog niet het complete plaatje, zegt de KWR-onderzoeker. Want als je concreet werk wilt maken van klimaatrobuust bodem- en waterbeheer, waar begin je dan? Welke combinaties van maatregelen kun je nemen? Hoe hangen die maatregelen met elkaar samen? Hoe kun je bepalen wat het effect is van je maatregelen op landbouwopbrengsten en natuurwaarden? En hoe zorg je voor effectieve samenwerking met de inwoners en grondgebruikers? Bartholomeus: "Om dit soort vragen te beantwoorden werk ik samen met collega's op dit ogenblik aan een overkoepelende Deltafact. Deze wijst je als gebruiker naar alle ontwikkelde kennis, tools en instrumenten. Je kunt het ook beschouwen als een soort kookboek. Het vertelt je waar je benodigde ingrediënten kunt vinden en hoe je die kan toepassen voor het maken van het best mogelijke klimaatrobuuste watersysteem."

In de loop van dit jaar komen alle genoemde Deltafacts gereed. Het is de bedoeling dat er in het najaar van 2020 wordt gekeken hoe het werken met het overkoepelende Deltafact in de praktijk uitpakt. Eerst binnen het team van Lumbricus, daarna met de betrokkenen van de waterschappen Vechtstromen en Aa en Maas. Dat is een mooie manier om de werkwijze aan te scherpen en daarna verder uit te dragen naar collega-organisaties. In maart 2021 vindt het afsluitende symposium over Lumbricus plaats. Wij houden je op de hoogte.