Bewuste Bodem


Waterwijzers

Proeftuin Oost draagt bij aan het ontwikkelen en testen in de praktijk van zowel de Waterwijzer Landbouw als Natuur. Voor meer informatie over de Waterwijzers zie www.waterwijzers.nl.

Klimaatadaptieve drainage

In het proefgebied Stegeren, gelegen langs de Vecht, wordt er onderzoek gedaan naar een optimale inrichting van het bodem- en watersysteem om er voor te zorgen dat het gebied klimaatproof wordt. Op verschillende percelen wordt regelbare of klimaat adaptieve drainage toegepast. Meer informatie

Subirrigatie Haaksbergen

Op een boerderij in Haaksbergen loopt een proef met subinfiltratie van gezuiverd afvalwater van de rioolwaterzuivering. Dit water wordt geïnfiltreerd in een maisperceel. De eerste resultaten zijn positief, want het bodemvochtgehalte blijft op peil. De waterkwaliteit als gevolg van de verspreiding van stoffen is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Daarbij wordt ook gekeken naar de verspreiding van medicijnresten. (zie: http://edepot.wur.nl/424193)

Slimme Stuwen

In het gebied Arriën is sinds 2015 de eerste Slimme Stuw in werking. De resultaten van deze stuw worden gemonitord in het kader van Lumbricus. Het doel van deze stuw is om in hellende gebieden gecontroleerd water vast te houden. Daardoor levert de stuw een bijdrage aan het bestrijden van droogte. De stuw is gebaseerd op een vlottermechanisme.

Inmiddels wordt geexperimenteerd met een vernieuwde versie van de Slimme Stuw in het gebied Stegeren. Deze nieuwe versie is eenvoudig aan te brengen in een bestaande duiker en daardoor eenvoudiger en goedkoper toe te passen. Ook deze Slimme Stuw wordt gemonitord.

Wormenproef

In het gebied Stegeren is in bepaalde graslandpercelen geconstateerd dat de bodemstructuur in de bovengrond niet goed is ontwikkeld, mede door een laag bodemleven. Er zijn nauwelijks of geen wormen aanwezig en met name diepgravende (pendelende) wormen. De slechte bovengrondstructuur leidt vaak tot slechte waterinfiltratie, waardoor er plaatselijk oppervlakkige afvoer kan ontstaan. Onderzocht wordt of door het aanbrengen van pendelende wormen (en het vervolgens goed beheren hiervan) de bodemstructuur verbeterd en daarmee de infiltratiecapaciteit wordt verhoogd en de oppervlakkige afvoer wordt verminderd.

Vertidrain

Op twee percelen wordt onderzocht of mechanisch aangebrachte verticale gaten (aangebracht met een vertidrain) een toegevoegde waarde hebben bij het bestrijden van bodemverdichting, onder meer omdat deze kunnen dienen als ‘model wormengangen’.

Diepwortelende grassen

In Stegeren wordt op twee locaties een proef uitgevoerd met dieperwortelende grasmengsels (o.a. inclusief rietzwenk). Op deze locaties worden problemen ervaren met bodemverdichting en/of droogte. Worteldiepte wordt vastgelegd en observaties door veehouders worden beschreven. Daarnaast wordt de opbrengst bepaald.

Bokashi

Bokashi is een manier om organische reststromen om te zetten in een bodemverbeteraar. Het proces is fermentatie. Door onder andere gesteentemeel toe te voegen aan het organisch materiaal en het vervolgens, anaeroob 8-10 weken te laten fermenteren ontstaat BOKASHI. In Lumbricus wordt samen met agrarisch natuurvereniging de Ommermarke onderzocht welke bijdrage Bokashi kan leveren aan het verhogen van het organische stof gehalte van de bodem.