Proefgebied ‘Stegeren’


Binnen het thema Bewuste Bodem worden verschillende innovatieve bodem- en watermaatregelen integraal toegepast. Dit gebeurd in het gebied Stegeren bij de rivier de Vecht.

In Stegeren wordt in samenwerking met de agrariërs onderzocht wat de beste combinatie van maatregelen is om een klimaatrobuust bodem- en watersysteem te ontwikkelen. Deze maatregelen zijn eind 2018 uitgevoerd.

Er wordt onder andere gekeken naar het verbeteren van de bodemgezondheid door onderzoek naar bodemleven, bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht in hoeverre het toepassen van Bokashi, of andere vormen van organisch materiaal, een positief effect heeft op de bodemgezondheid en het watervasthoudend vermogen van de bodem. Andere maatregelen die worden onderzocht zijn b.v. klimaatactieve drainage, slimme stuwen en diepwortelende gewassen.

Daarnaast is gestart met participatieve monitoring in het gebied Stegeren. De agrariërs die deelnemen aan de bodem- en watermaatregelen worden ook betrokken bij de monitoring, bijvoorbeeld door het zelf meten van de grondwaterstanden.

De kennis die is opgedaan in Stegeren en bij de nevengeul wordt vertaald naar het totale stroomgebied. Hiervoor is in 2017 het instrumentarium geoptimaliseerd


AgroDataCube

De AgroDataCube is een initiatief van Wageningen UR en geeft toegang tot ‘open data’ rondom landbouw en voedsel. Via deze kaarten kan op gedetaileerd niveau bijvoorbeeld een beeld worden verkregen van de hoogteligging van percelen, de vegetatieindex en meteogegevens. Klik in de kaart linksboven op één van de percelen om zicht te krijgen op de bijbehorende informatie. Meer achtergrondinformatie