Proefgebied ‘Stegeren’

Binnen het thema Bewuste Bodem worden verschillende innovatieve bodem- en watermaatregelen integraal toegepast. Dit gebeurd in het gebied Stegeren bij de rivier de Vecht.

Er wordt hier in samenwerking met de agrariërs onderzocht wat de beste combinatie van maatregelen is om een klimaatrobuust bodem- en watersysteem te ontwikkelen. Deze maatregelen worden eind 2017 uitgevoerd.

Er wordt onder andere gekeken naar het verbeteren van de bodemgezondheid door onderzoek naar bodemleven, bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht in hoeverre het toepassen van Bokashi, of andere vormen van organisch materiaal, een positief effect heeft op de bodemgezondheid en het watervasthoudend vermogen van de bodem. Andere maatregelen die worden onderzocht zijn b.v. klimaatactieve drainage, slimme stuwen en eventueel alternatieve gewassen.

In het thema Goede Governance is inmiddels de governancestructuur rond de Vecht in beeld gebracht en wordt een advies uitgebracht over de gewenste toekomstige governancestructuur. Daarnaast wordt binnen dit thema in 2017 gestart met participatieve monitoring in het gebied Stegeren. Met de agrariërs die deelnemen aan de bodem- en watermaatregelen wordt verkend welke maatregelen zij zelf kunnen monitoren.

Binnen het thema Wellend Water wordt de kennis die is opgedaan in Stegeren en bij de nevengeul vertaald naar het totale stroomgebied. Hiervoor wordt in 2017 het instrumentarium geoptimaliseerd

Binnen Wellend Water starten we met  het voorbereiden van het rekeninstrumentarium voor het doorrekenen van maatregelen.