Water en bodem (uitgelicht)


Programma Lumbricus bulletin nummer 1

Hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit voor de landbouw, natuur en recreatie? Hoe voorkomen we overlast en verminderen we verdroging?

Over Lumbricus

Worm kruipt over de aarde

Dit zijn moeilijke vraagstukken voor waterbeheerders en grondgebruikers. Niet alleen omdat er vaak uiteenlopende waterbehoeften zijn maar ook omdat het klimaat verandert. In het programma Lumbricus werkt een groot aantal partijen samen aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen. Het doel: hoger gelegen zandgronden zo inrichten, dat de omstandigheden voor landbouw, natuur en recreatie zo goed mogelijk  zijn. Lees meer op www.programmalumbricus.nl of volg ons op Twitter.

Samen naar een Bewuste Bodem

img_7910

Op vrijdag 26 januari 2018 bezochten we drie agrarische ondernemers in district Raam (onderdeel van beheergebied Waterschap Aa en Maas) in het kader van het onderdeel Bewuste Bodem. Zij lieten zien met welke uitdagingen ze te maken hebben en wat ze doen om eigen bodem te verbeteren.

Effluent en zoetwatervoorziening

Werktuigen in landschap

Ondergrondse infiltratie (het in de bodem brengen van water) van effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) via sub-irrigatie, biedt voordelen in het op peil houden van de grondwaterstand in landbouwpercelen. In gebieden die gevoelig zijn voor droogte kan water uit een RWZI (rioolwaterzuivering) dienen als zoetwaterbron. In het rapport Hergebruik restwater voor zoetwatervoorziening lees je meer.

1e interne kennisdelingsdag

Bodeminspectie: groep mensen in weiland met schep

Op de interne kennisdelingsdag op 5 oktober kwamen alle inhoudelijk betrokkenen bij elkaar. We waren op bezoek in proeftuin Zuid, op Landgoed de Barendonk in de Raamvallei. Het doel van de dag was om iedereen over het totale programma te informeren en de bestaande verbanden tussen de thema’s en proeftuinen te versterken en nieuwe verbanden te identificeren.

Het vergrootglas

Elke nieuwsbrief een verdiepend interview. Deze uitgave, een gesprek over bodemgebruik met...

Douwe Jonkers (IenW)

"Bodem en water vormen de fundamenten voor ons bestaan. Ze kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het realiseren van een reeks aan maatschappelijke opgaven (energie en klimaat, voedselvoorziening en circulaire economie, mobiliteit, leefbare steden, ect.). Voor veel van de transities die hier nodig zijn, is duurzaam gebruik en beheer van bodem, water en land een essentieel onderdeel."
“Gebruik van bodem gebeurt nog te vaak per sector.”
Vergrootglas boven bodem