Water en bodem (entry)


Programma Lumbricus bulletin nummer 1

Hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit voor de landbouw, natuur en recreatie? Hoe voorkomen we overlast en verminderen we verdroging?

Over Lumbricus

Worm kruipt over de aarde

Dit zijn moeilijke vraagstukken voor waterbeheerders en grondgebruikers. Niet alleen omdat er vaak uiteenlopende waterbehoeften zijn maar ook omdat het klimaat verandert. In het programma Lumbricus werkt een groot aantal partijen samen aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen. Het doel: hoger gelegen zandgronden zo inrichten, dat de omstandigheden voor landbouw, natuur en recreatie zo goed mogelijk  zijn. Lees meer op www.programmalumbricus.nl of volg ons op Twitter.

Effluent en zoetwatervoorziening

Werktuigen in landschap

Ondergrondse infiltratie (het in de bodem brengen van water) van effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) via sub-irrigatie, biedt voordelen in het op peil houden van de grondwaterstand in landbouwpercelen. In gebieden die gevoelig zijn voor droogte kan water uit een RWZI (rioolwaterzuivering) dienen als zoetwaterbron. In het rapport Hergebruik restwater voor zoetwatervoorziening lees je meer.

Het vergrootglas

Elke nieuwsbrief een verdiepend interview. Deze uitgave, een gesprek over bodemgebruik met...

Douwe Jonkers (IenW)

"Bodem en water vormen de fundamenten voor ons bestaan. Ze kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het realiseren van een reeks aan maatschappelijke opgaven (energie en klimaat, voedselvoorziening en circulaire economie, mobiliteit, leefbare steden, ect.). Voor veel van de transities die hier nodig zijn, is duurzaam gebruik en beheer van bodem, water en land een essentieel onderdeel."
“Gebruik van bodem gebeurt nog te vaak per sector.”
Vergrootglas boven bodem