Analyse van de regionale effecten - en robuustheid van maatregelen (2019)


De effecten van de maatregelen uit Bewuste Bodem en Boeiende Beekdalen worden onderzocht op stroomgebiedsniveau. Daarbij komen verschillende invalshoeken aan bod: te veel water, te weinig water en water van de goede kwaliteit.

De robuustheid van de maatregelen wordt getest voor het bodem, grondwater en oppervlaktewater, gericht op de doelen voor het waterbeheer en voor de effecten van klimaatverandering. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de verbeterde regionale rekeninstrumenten uit fase 1. Ook wordt voortgebouwd op systeemanalyse van het regionale watersysteem.

In het stroomgebied van de Vecht is bijvoorbeeld analyse verricht van beschikbare metingen van de kwantiteit en kwaliteit, en gecombineerd met modelmetingen. Hierdoor is beter inzicht gekregen in de transportroutes van nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) naar het oppervlaktewater, zodat kan worden ingeschat waar maatregelen effectief zijn.

In interactie tussen de gebiedsdeskundigen en de modelleurs worden de effectief bevonden maatregelen uit Bewuste Bodem en Boeiende Beekdalen beoordeeld, en scenario’s opgesteld voor het doorvoeren van deze maatregelen op grotere schaal. Hier worden vervolgens berekeningen voor uitgevoerd voor de huidige situatie en voor klimaatscenario’s. Na afloop worden de maatregelen met vertegenwoordigers van de proeftuinen en de thema’s Bewuste Bodem en Boeiende Beekdalen geëvalueerd.