Waarom governance?


Het Nederlandse bodem- en waterbeheer zit vol complexiteit en dynamiek. Er zijn veel verschillende opgaven, een veelheid aan betrokken partijen, belangen en zienswijzen, versnipperde verantwoordelijkheden en bevoegdheden, verschuivende rolopvattingen en –verdelingen. De kennis hierover is ook nog eens gefragmenteerd.

Bij bodem- en waterbeheerders roept deze complexe en dynamische context veel ‘hoe’-vragen op: ‘Hoe brengen we innovaties verder?’ ‘Hoe geven we gebruikers en marktpartijen een prominentere rol in het bodem- en waterbeheer?’ ‘Hoe verbinden we bodem en water aan andere maatschappelijke opgaven?’ ‘Hoe overbruggen we de kloven tussen het bodem- en waterbeheer en al die andere beleidsterreinen die relevant zijn en die zich uiten in verkokerde beleidsontwikkeling, versnipperde taken- en bevoegdheden en gescheiden geldstromen?’ ‘Hoe komen we van afzonderlijke maatregelen tot een integrale en gebiedsgerichte aanpak?’ Wij noemen dit de ‘governance kant’ van het bodem- en waterbeheer. Goede Governance richt zich op het adresseren van deze kennisbehoefte vanuit de praktijk. Om deze vragen te beantwoorden maakt het deelprogramma gebruik van twee methodieken: “governance assessment” en “participatieve monitoring”