Waterwijzers


Binnen Bewuste Bodem werken we aan twee systemen die een relatie leggen tussen waterhuishouding en landbouwopbrengsten en tussen waterhuishouding en natuurdoelen. Het ene systeem noemen we Waterwijzer Landbouw en het andere noemen we Waterwijzer Natuur.

Beide systemen worden getoetst en verbeterd met behulp van de data uit de proeftuinen. Beide systemen zijn gebaseerd op simulatiemodellen en houden rekening met klimaatverandering. Ze kunnen worden toegepast om vast te stellen wat het effect is van een hydrologische maatregel of van een klimaatscenario, maar ook juist om de toekomstige waterhuishouding in een gebied te optimaliseren voor zowel landbouw als natuur.