Bodemstructuur


Een goede bodemstructuur draagt bij aan bodemgezondheid voor planten en bodemleven en schept condities voor een goede vochthuishouding.

Met name bodemverdichting is een steeds groter wordend probleem in heel Nederland. Dat leidt bijvoorbeeld tot ondiepe beworteling van gewassen die daardoor droogtegevoeliger worden, maar het betekent ook dat water onvoldoende kan infiltreren in de bodem. Dat resulteert weer in minder water voor de planten en ook versnelde waterafvoer naar het oppervlaktewater. Nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) spoelen vaak mee af en dat is ongunstig voor landbouw en voor waterkwaliteit.

Binnen Lumbricus doen we proeven met gewassen die diep wortelen, zoals sorghum en rietzwenkgras. De wortels van deze gewassen gaan door moeilijk doordringbare (verdichte) bodemlagen heen en kunnen zo bijdragen aan verbetering van de bodemstructuur en dus het opheffen van de gevolgen van verdichting. Of en hoe het werkt leren we in de proeftuinen. En we bestuderen met de agrariërs hoe deze gewassen in de bedrijfsvoering passen.