Boeiende beekdalen


Peilen en vegetatie

Binnen het onderdeel peilen en vegetatie wordt onderzocht hoe waterplanten de doorstroom in een watergang zoals een beek of kanaal beïnvloedt. Waterplanten kunnen een goede doorstroming hinderen en daardoor het water opstuwen. In het ergste geval kan dat voor overstroming zorgen. Daarom maait het waterschap haar watergangen met enige regelmaat. Als we weten waar welke planten groeien, wat de groeisnelheid is en wat het effect is op de doorstroming, kan specifiek bepaald worden of en waar er gemaaid moet worden. Zo kunnen risico’s op wateroverlast worden verkleind, terwijl ecologie en mogelijk maaikosten kunnen worden gespaard. Er zijn metingen uitgevoerd aan planten en de doorstroming van de Lage Raam, de Leijgraaf en het Kanaal van Deurne. Binnen Lumbricus kijken we ook of en hoe beelden van drones en satellieten kunnen ondersteunen bij het nemen van beslissingen over het maaien van een watergang. Meer informatie

Ontwikkelpaden

Voor Gebiedsplan Raam  is onderzoek gedaan naar de geomorfologie van het gebied. Geomorfologie is de wetenschap die de vormen van het landschap en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld, bestudeert (Wikipedia). Hiervan leren we hoe beken effectief hersteld of heringericht kunnen worden, rekening houdend met karakteristieken van het gebied inclusief de ondergrond. (Geomorfologische analyse van de Raamvallei). Ook is een historische analyse uitgevoerd van het beheer van de Raam, waarin is onderzocht welke grote veranderingen er hebben plaatsgevonden vanaf omstreeks 1850 tot heden. Nu men aan de slag gaat met de uitvoering van het gebiedsplan, wordt met inzet van kennisinstellingen binnen Lumbricus meegedacht over het toepassen van de juiste maatregelen, zoals ‘building with nature’ principes.