Wellend Water


De projecten binnen thema Wellend Water behelzen vooral het ontwikkelen en implementeren van hydrologische modellen. Deze modellen worden door waterschapsmedewerkers mede-ontwikkeld en gebruikt, zodat we nog beter in staat zijn het watersysteem klimaatbestendiger te maken en het bestuur en partners te adviseren.

De resultaten uit de thema’s Bewuste Bodem en Boeiende Beekdalen kunnen in deze modellen worden ingevoerd, zodat de effecten van die maatregelen voor een groter gebied kunnen worden doorgerekend.

Koppeling model WOFOST

Voor het simuleren van maatregelen, in ieder geval maatregelen die gericht zijn op adaptatie aan drogere omstandigheden, is het belangrijk de dynamiek in bodemvocht beter te simuleren door het verbeteren van de berekende werkelijke verdamping.

Daarvoor is het nodig een gewasgroeimodule (=WOFOST) te koppelen, waarmee de gewasgroei en verdamping dynamisch en naar verwachting beter kunnen worden gesimuleerd. Het hydrologisch instrumentarium sluit hierdoor beter aan bij de uitgangspunten in de Waterwijzers, die in vervolgstappen kunnen worden toegepast.

Stofstromenanalyse

Hierbij wordt alle beschikbare regionale meet- en modelinformatie van de proeftuinen aangewend voor het ruimtelijk kwantificeren van routes van water en nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat). Een beeld van de bijdragen van oppervlakkige afstroming, drainafvoer en grondwater (ondiep, diep) aan de oppervlaktewaterkwaliteit is essentieel voor het selecteren van de juiste maatregelen.


Meer informatie over het WOFOST model

mais_-_wofost_model