Goede Governance


Governance assessment tool

De governance assessment tool is een instrument voor het meten van sterke en zwakke kanten van de organisatorische omgeving van projecten. Met behulp van Governance assessment tool is de organisatiestructuur van het programma Ruimte voor de Vecht geanalyseerd

De toepassing van de ‘governance assessment tool’ heeft de organisatorische ontwikkelingen rondom Ruimte voor de Vecht versoepeld door het verschaffen van additionele inzichten en aanbevelingen. Meer informatie

Participatieve monitoring

Hoe betrekken wij stakeholders bij de planvorming en de uitvoering van maatregelen, zodat de maatregelen ook door de betrokkenen gedragen worden. Participatieve monitoring draagt bij aan het vertrouwen tussen partijen, het lerend vermogen, het meenemen van lokale kennis en steun voor maatregelen.

In het gebied Stegeren wordt hier ervaring mee opgedaan. De deelnemende boeren meten zelf de grondwaterstanden in hun percelen en de ervaringen van de boeren worden benut in het project