Samen naar een Bewuste Bodem


Op vrijdag 26 januari 2018 bezochten we drie agrarische ondernemers in district Raam (onderdeel van beheergebied Waterschap Aa en Maas) in het kader van het onderdeel Bewuste Bodem. Zij lieten zien met welke uitdagingen ze te maken hebben en wat ze doen om eigen bodem te verbeteren.

Door samen met de kennisinstituten en andere overheden nieuwe kennis te ontwikkelen en bestaande kennis te ontsluiten, wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van de bodemgesteldheid van het agrarisch gebied.  Dit kan leiden tot een betere vochtvoorziening bij hevige neerslag en droogte en tot vermindering van uit- en afspoeling van nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) naar de sloot.

Een probleem van één van de agrariërs bestond bijvoorbeeld uit verslemping (foto), wat leidt tot oppervlakkige afstroming, stagnatie van water op maaiveld, algengroei en vermindering van de gewasopbrengst. Een andere grotere agrarische ondernemer verraste met een grote hoeveelheid aan data die verzameld was met behulp van een grondradar (achter een quad), waarmee hij onder andere het organisch stofgehalte en afgeleiden voor bodemleven kon bepalen. De derde agrariër had al geëxperimenteerd met groenbemesters, wat niet altijd tot het gewenste resultaat leidde.

Dit voorjaar worden er een aantal pilots ingericht en worden de effecten gemeten van maatregelen (deels aansluitend bij lopende pilots). Ook het slim koppelen van bestaande data behoort tot de mogelijkheden.