Publicatie rapport bewuste bodem


De bodem en het landbouwkundig gebruik ervan worden in toenemende mate gezien als belangrijke factoren bij het toekomstige waterbeheer.

Zowel op Europees niveau (het EIP-Water) als op nationaal niveau (Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen)) wordt gewezen op de bijdrage die de bodem kan leveren aan het robuuster maken van ons watersysteem en het behalen van waterkwaliteitsdoelen voor de Kader Richtlijn Water. Daarom is binnen het in 2016 gestarte onderzoeksprogramma Lumbricus het thema “Bewuste Bodem’’ ondergebracht als een van de vier deelprogramma’s.

In het stroomgebied van de Raam is voor dit deelprogramma een verkennende studie uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de problemen die er ten aanzien van de bodemkwaliteit spelen. De pilot is gericht op de actuele mestdruk, de conditie van de landbouwbodems (organische stof, zuurgraad, fosfaat toestand, verdichting) en het optreden van oppervlakkige afstroming. Hiervoor zijn fysische, chemische en biologische gegevens over de bodem verzameld, waaronder meetdata van Eurofins Agro. Deze zijn geanalyseerd en uitgewerkt op perceelniveau. Aanvullend zijn agrarische bedrijven bezocht alwaar op kenmerkende en aandachtplekken profielkuilen zijn gemaakt ter bepaling van de bodemconditie.