Praktijktoets Waterwijzer Landbouw


In Nederland gebruiken we al langere tijd drie methodes om de effecten van het waterbeheer op landbouwopbrengsten te bepalen: de HELP-tabellen, de TCGB-tabellen, en AGRICOM. Deze zijn verouderd en er wordt daarom gewerkt aan een actueel en klimaatrobuust systeem: de Waterwijzer Landbouw. Binnen Lumbricus zijn er enkele praktijktoetsen uitgevoerd.

Voor het bepalen van de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding op landbouwopbrengsten zijn in Nederland al geruime tijd drie methodes in gebruik: de HELP-tabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. In bijna elke berekening van die effecten wordt gebruik gemaakt van één van deze methodes.
Omdat deze methoden niet actueel zijn, wordt er sinds geruime tijd gewerkt aan een nieuwer en klimaat-robuust systeem genaamd de Waterwijzer. In het kader van het kennisprogramma Lumbricus is voor twee gebieden op de zandgronden een praktijktoets uitgevoerd voor de Waterwijzer Landbouw.
Geconcludeerd is dat het mogelijk is met de Waterwijzer Landbouw om uitgesplitst droogte- en natschade voor gras en mais te berekenen. De studie heeft laten zien dat Waterwijzer Landbouw – zeker na uitbreiding voor andere gewassen en de bedrijfsvoering mei 2018 – een goed instrument is en onmisbaar is bij het doorrekenen van klimaatscenario’s, het bepalen van effecten op gewasopbrengsten en voor het klimaat-robuust inrichten van gebieden. Zo kan straks met behulp van de Waterwijzer Landbouw ook de meest geschikte gewassen voor specifieke gebieden bepaald worden.
Het rapport is gratis te downloaden via STOWA publicatie 2017-44

Rapport Waterwijzer Landbouw Lumbricus