Voorbereiden rekeninstrumentarium (2017 – 2018)


In de eerste fase van Wellend Water is gewerkt aan het voorbereiden van het rekeninstrumentarium, om de maatregelen binnen uit de thema’s Bewuste Bodem en Boeiende Beekdalen door te kunnen rekenen.

Binnen Wellend Water worden methoden en instrumenten ontwikkeld voor het optimaliseren van de waterhuishouding in stroomgebieden. De rekeninstrumenten vormen een belangrijke schakel in het vertalen van de effecten van de lokale maatregelen, die op perceelschaal of schaal van een beek zijn onderzocht binnen Bewuste Bodem en Boeiende Beekdalen, naar niveau van het regionale stroomgebied. Met de rekeninstrumenten kan worden onderzocht hoe- en waar de maatregelen effectief zijn, en wat het effect is van een combinatie van maatregelen in het stroomgebied.

Bij aanvang van Lumbricus waren al rekeninstrumenten beschikbaar, maar deze waren nog niet voldoende geschikt voor het doorrekenen van de in Lumbricus voorziene maatregelen. Daarom is het instrumentarium verder ontwikkeld en uitgebreid. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Verbetering van de modelinvoerparameters, op basis van het vergelijken van berekeingsresultaten met metingen (proefgebied Zuid, in het stroomgebied van Aa en Maas)
  • Uitbreiding van de hydrologische modellen met meer gedetailleerde gewasmodules, om de verdamping beter te kunnen simuleren (proeftuin Oost, nabij Stegeren)
  • Uitbreiding van het grondwaterinstrumentarium met een dynamische module voor het oppervlaktewater, om de effecten van maatregelen die de dynamiek van het oppervlaktewater beïnvloeden beter te kunnen beoordelen.