Afweging en optimalisatie maatregelen (’19 – ’20)


Binnen deze activiteit worden de geselecteerde maatregelen verder geoptimaliseerd voor het stroomgebied en afgewogen, in samenspraak met de verschillende actoren in het gebied.

Daarbij zal ook worden bekeken of verschillende maatregelen op stroomgebiedsniveau elkaar versterken.

Het afwegen en optimaliseren van maatregelen is een complex proces. Zeker wanneer het een echte “integrale” afweging is zoals beoogd in Lumbricus; waarbij zowel situaties met watertekorten, wateroverlast en de waterkwaliteit worden geanalyseerd. En vanuit verschillende invalshoeken, het bodemwater, het grondwater en het oppervlaktewater, en voor verschillende gebruikersfuncties. En zowel de huidige situatie, als toetsing van de robuustheid van maatregelen voor de toekomstige situatie, na klimaatverandering.

De processen achter de afweging zijn complex en interacteren op verschillende tijd- en ruimteschaal. Daarom zal gezocht worden naar indicatoren waarmee in het stroomgebied snel inzicht wordt verkregen in de belangrijkste stressoren (bijv. worden de belangrijkste effecten gegenereerd door de waterkwaliteit of de waterkwantiteit), en methoden waarmee uit de grote hoeveelheid informatie op efficiënte wijze kan worden gezocht naar gebiedsgerichte oplossingen. Waar mogelijk wordt voortgebouwd op beschikbare instrumenten, waar nodig zullen aanvullende methoden en/of instrumenten worden ontwikkeld. De invulling van deze activiteit zal vanaf 2018 worden gerealiseerd, nadat eerste inzichten en ervaringen zijn opgedaan met maatregelen en de beschikbare instrumenten in de proeftuinen.