Analyse en evaluatie bodem- en watermaatregelen (2018)


Analyse van de regionale effecten van kansrijk beoordeelde maatregelen uit Bewuste Bodem en Boeiende Beekdalen op stroomgebiedsniveau, met aandacht voor zowel te veel water, te weinig water, als water van de goede kwaliteit. De robuustheid van maatregelen wordt getest voor het bodem, grondwater en oppervlaktewater, gericht op de doelen voor het waterbeheer en omgang met klimaatverandering.

In de proeftuinen worden de verbeterde regionale rekeninstrumentarium uit fase 1  ingezet om lokale maatregelen door te vertalen naar het stroomgebiedsniveau. De effectieve maatregelen die positief zijn beoordeeld op de lokale schaal. de schaal van een perceel binnen Bewuste Bodem of een sectie van een watergang in Boeiende Beekdalen, worden doorgerekend op stroomgebiedsniveau. Hierdoor wordt inzicht verkregen wat het effect is van maatregelen als deze op grotere schaal worden toegepast. Samen met de gebiedspartners worden de door te rekenen maatregelen geselecteerd en vervolgens berekeningen uitgevoerd, voor de huidige situatie en mogelijke toekomstige situaties met behulp van KNMI-klimaatscenario’s en scenario’s voor veranderingen van bijvoorbeeld het landgebruik en de watergebruik (sociaal-economische scenario’s).

De effecten worden vanuit verschillende invalshoeken geanalyseerd; het bodemwater, grondwater en oppervlaktewater; de kwantiteit en de kwaliteit, en vanuit de verschillende gebruikersfuncties. In de beginfase zullen binnen de proeftuinen bewust verschillende accenten worden gelegd. Bijvoorbeeld meer aandacht voor analyse van invloedgebieden en stroombanen in de Raam, nadere analyse van maatregelen op de landbouw en natuur in het stroomgebied van de Vecht en analyse van de waterkwaliteit in de Groote Molenbeek. In vervolgstappen zullen de uitwerkingen in de proeftuinen een integraler karakter kennen, met kennis van de inzichten die is opgedaan in de andere proeftuinen.