Voorbereiden rekeninstrumentarium (‘17 – ’18)


In de eerste fase van Wellend Water zullen we het rekeninstrumentarium voorbereiden, waarmee maatregelen voor Lumbricus kunnen worden berekend. Dit zijn de maatregelen die binnen de thema’s Bewuste Bodem en Boeiende Beekdalen zullen worden getoetst.

De rekeninstrumenten vormen een belangrijke schakel in het vertalen van de effecten van de lokale maatregelen, die op perceelschaal of schaal van een beek zijn onderzocht binnen Bewuste Bodem en Boeiende Beekdalen, naar het regionale stroomgebiedsniveau. Met de rekeninstrumenten kan worden onderzocht hoe- en waar de maatregelen het meest effectief zijn, en wat het effect is van een combinatie van maatregelen in het stroomgebied. Afzonderlijke tests en proeven op percelen of andere locaties in Bewuste Bodem en Boeiende Beekdalen kunnen binnen Wellend Water samen worden beoordeeld op het niveau van het stroomgebied.

Voor de proeftuinen zijn diverse rekeninstrumenten beschikbaar, maar deze zijn naar verwachting nog niet voldoende geschikt voor het doorrekenen van de in Lumbricus voorziene maatregelen. Daarom wordt in de beginfase ingezet op het verkennen van de resultaten van het bestaande instrumentarium en het verbeteren van de rekeninstrumenten

Voorbeelden hiervan zijn:

  1. In het stroomgebied van de Vecht wordt een stofstromenbenadering toegepast. Door analyse van beschikbare metingen van de kwantiteit en kwaliteit, en combinatie met modelmetingen zal inzicht worden gekregen in de transportroutes van onder meer nutriënten naar het oppervlaktewater, zodat kan worden ingeschat waar maatregelen effectief zijn.
  2. Voor het Stroomgebied van Aa en Maas wordt een koppeling gemaakt met een dynamische oppervlaktewatermodule. In een vooronderzoek worden eerst alternatieven met elkaar vergeleken, vervolgens wordt het voorkeursalternatief toegepast en getest in de proeftuin.

Het hydrologische instrumentarium wordt gekoppeld aan een gewasgroeimodel. Hierdoor wordt de simulatie van verdamping en het bodemvocht in de hydrologische modellen naar verwachting verbeterd. Ook worden de hydrologische instrumenten consistent met de schematisatie in de Waterwijzer landbouw, zodat deze instrumenten beter op elkaar zijn afgestemd voor vervolgtoepassingen binnen Lumbricus.