Goede Governance


Governance analyse

Voor dit onderdeel is met behulp van de Governance Analyse Tool, een inventarisatie gemaakt van belemmeringen en incoherenties van beleid en met name waar medewerkers van regionale overheden tegenaan lopen, als het gaat om het realiseren van beleidsdoelen. Deze doelen zijn het voldoen aan kaderrichtlijn water en het realiseren van een vitale bodem in Brabant. Uit het rapport: “De waterkwaliteitseisen en vitale bodem blijven in de komende jaren om aandacht vragen, evenwicht tussen dwingen, faciliteren en overtuigen vereist verdere ontwikkeling van het juridisch instrumentarium”. In het vervolgtraject wordt een governance guideline ontwikkeld voor gebiedsprocessen waarin vitale bodem maatregelen geselecteerd en uitgevoerd worden.

Participatieve monitoring

Hoe betrekken wij stakeholders bij de planvorming en de uitvoering van maatregelen, zodat de maatregelen ook door de betrokkenen gedragen worden. Participatieve monitoring draagt bij aan het vertrouwen tussen partijen, het lerend vermogen, het meenemen van lokale kennis en steun voor maatregelen. Participatieve monitoring speelt een rol bij de geplande grondwaterpeilverhoging bij de nieuw te bouwen stuw Egweg in Escharen en stuw Meisevoort nabij Tongelaar, onderdeel van Gebiedsplan Raam. Samen met belanghebbenden in de omgeving wordt de monitoring en evaluatie van de effecten van de maatregel ontworpen en uitgevoerd. In bijeenkomsten en middels interviews met betrokkenen wordt momenteel bekeken welke partijen op welke manier een rol kunnen spelen en welke effecten hoe worden gemeten. Ook is er aandacht voor onderlinge communicatie en afspraken en de organisatorische en de ‘zachte’ kant van participatieve monitoring. Ten slotte worden adviezen en aanbevelingen gedaan voor de inzet van participatieve monitoring bij soortgelijke vraagstukken.